W ostatnim kwartale 2015 r. NFZ skontrolował 356 aptek. W 318 przypadkach przekazano uwagi i zalecenia pokontrolne. W tym samym czasie kontrolowano także, czy lekarze właściwie ordynują leki. Na 165 postępowań, nieprawidłowości stwierdzono w 70 przypadkach.

Przeprowadzono 165 postępowań kontrolnych ordynacji lekarskiej – czy lekarze prawidłowo przepisują leki. Nieprawidłowości nie stwierdzono w 69 przypadkach. Pozostałe postępowania kontrolne zakończyły się oceną negatywną (70 postępowań) lub pozytywną z jednoczesnym wskazaniem uchybień lub nieprawidłowości (26 postępowań).

Część nieprawidłowości dotyczyła wystawiania recept niezgodnie z przepisami. Chodzi m.in. o nieprawidłowe oznaczenie poziomu odpłatności, a także o ordynację leków refundowanych niezgodnie ze wskazaniami refundacyjnymi oraz o wystawienie recept na leki refundowane w ilościach przekraczających dopuszczalny okres stosowania.

Zdarzało się także, że stomatolodzy wystawiali recepty na własny numer PESEL, wypisując leki służące do zaopatrzenia własnego gabinetu (iniekcje znieczulające).

Kontrole wykazywały także brak dokumentacji medycznej lub nieprawidłowości w jej prowadzeniu. Brakowało np. wpisów dotyczących porady ambulatoryjnej, wyników badań diagnostycznych, zaordynowanych leków oraz zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne.

NFZ skontrolował także 356 aptek, z czego w 318 przypadkach przekazano zalecenia pokontrolne. W 50 przypadkach nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie realizacji recept refundowanych. Pozostałe postępowania kontrolne zakończyły się wystosowaniem do aptek zaleceń pokontrolnych z negatywną oceną (230 postępowań) lub oceną pozytywną i jednoczesnym wskazaniem uchybień, nieprawidłowości (76 postępowań).

Zdarzało się np. że apteki realizowały recepty, mimo że dane pacjenta były niepełne lub nieczytelne albo gdy brakowało pieczątki lub podpisu lekarza. Niekiedy recepty były realizowane przed datą wystawienia lub po upływie terminu ich ważności. Niektórzy aptekarze realizowali recepty niezgodnie z odpłatnością określoną na recepcie lub obowiązującymi przepisami. Wśród innych nieprawidłowości wskazano m.in. realizację recept przez osobę niefigurującą w ewidencji personelu apteki.

Źródło: PAP

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ