W II kwartale 2016 r. Oddziały Wojewódzkie NFZ przeprowadziły łącznie 117 postępowań kontrolnych ordynacji lekarskiej. W 27 przypadkach nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie ordynacji lekarskiej.

Pozostałe postępowania kontrolne zakończyły się negatywną oceną podmiotów kontrolowanych (52 postępowań) lub oceną pozytywną z jednoczesnym wskazaniem uchybień lub nieprawidłowości (37 postępowań). W jednym przypadku nie wystawiono oceny.

W wyniku przeprowadzonych kontroli stwierdzono nieprawidłowości dotyczące m.in.:

1. Wystawiania recept niezgodnie z przepisami obowiązującymi w okresie kontroli:

 • recepty z błędnymi danymi pacjenta;
 • oznaczenie poziomu odpłatności niezgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;
 • ordynację leków refundowanych niezgodnie ze wskazaniami refundacyjnymi;
 • wystawienie recept na leki refundowane w ilościach przekraczających dopuszczalny okres stosowania bądź w ilościach przekraczających zapotrzebowanie pacjenta;
 • wystawienie i realizację recept w trakcie hospitalizacji;
 • wydanie do realizacji druków recept in blanco;
 • pobranie nadmiaru unikalnych numerów formularzy recept, a także kilkukrotne użycie tych samych formularzy dla dwóch lub trzech różnych pacjentów.

2. Prowadzenia dokumentacji medycznej:

 • brak wpisów w dokumentacji medycznej dotyczących porady ambulatoryjnej, wywiadu lekarskiego, badania przedmiotowego, zaordynowanych leków oraz wystawionych recept;
 • brak diagnozy, rozpoznania choroby, brak potwierdzenia zasadności ordynacji leków;
 • brak adnotacji bądź błędna ilość przepisanych leków, sposób dawkowania, brak medycznego uzasadnienia przepisania leku;
 • braki formalne w dokumentacji medycznej (np. brak numeracji stron oraz danych identyfikujących pacjenta, brak autoryzacji poprawek, brak oznaczenia podmiotu leczniczego, daty porady itp.);
 • niezgodność danych na receptach z dokumentacją medyczną oraz z danymi sprawozdanymi przez apteki;
 • nieczytelna dokumentacja medyczna;
 • brak zachowanego porządku chronologicznego przy dokonywaniu wpisów;
 • brak oznaczenia imieniem i nazwiskiem pacjenta każdej strony dokumentacji medycznej.

Stwierdzono także przypadki braku dokumentacji medycznej oraz nie zgłoszenia do OW NFZ informacji o zmianie miejsca działalności leczniczej związanej z realizacją umowy upoważniającej.

Źródło: Departament Kontroli NFZ

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ