Minister zdrowia, Konstanty Radziwiłł, przekazał do konsultacji publicznych trzy projekty dotyczące zmian w ochronie zdrowia. Chodzi o dokumenty ws. podstawowej opieki zdrowotnej sieci szpitali oraz ratownictwa medycznego.

Pierwszym z projektów są założenia do ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej, definiujące rolę i miejsce POZ w systemie ochrony zdrowia. Celem przygotowywanej ustawy jest m.in. poprawa funkcjonowania POZ i zwiększenie efektywności. Zgodnie z nią każdy pacjent będzie objęty podstawową opieką zdrowotną zapewnianą przez lekarza współpracującego z pielęgniarkami i położnymi w ramach zespołu. Zespół będzie współpracował także z innymi specjalistami, np. dietetykiem i psychologiem.

POZ będzie finansowana z NFZ przez samorządy oraz z budżetu państwa. W planie finansowym NFZ na 2017 r. na POZ przewidziano ponad 9,9 mld zł, co stanowi 13,5 proc. planowanych nakładów na świadczenia opieki zdrowotnej. Resort chce, aby wydatki na POZ każdego roku sukcesywnie wzrastały, tak by w perspektywie 10 lat osiągnęły 20 proc. wszystkich wydatków NFZ na świadczenia.

Drugi projekt to propozycja nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej. Zakłada on utworzenie sieci szpitali, w ramach której placówkom gwarantowano by umowę z NFZ. Zaproponowano również odstąpienie od finansowania pojedynczych procedur medycznych na rzecz ryczałtu obejmującego całość opieki.

Proponowane rozwiązania mają zapewnić ciągłość i stabilność finansowania szpitali, które są najbardziej istotne dla zabezpieczenia dostępu do świadczeń oraz optymalizację liczby oddziałów specjalistycznych. Poprawić ma się także koordynacja świadczeń szpitalnych i ambulatoryjnych.

Trzecim projektem jest nowelizacja ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Zaproponowano w nim zwiększenie wpływu ministra i wojewodów na funkcjonowanie systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego. Wprowadzony ma być także wymóg zatrudniania członków zespołów ratownictwa medycznego i dyspozytorów medycznych wyłącznie na podstawie stosunku pracy.

Zdaniem resortu zdrowia, rozwiązania te zwiększą bezpieczeństwo pacjentów i pracowników PRM, gdyż umowa o pracę nie pozwala na przekraczanie ustawowego maksymalnego czasu pracy. Nowelizacja ma także zabezpieczyć finansowanie systemu PRM, dzięki temu, że środki na realizację zadań powierzonych przez wojewodę dyrektorowi oddziału wojewódzkiego NFZ będą przekazywane w formie dotacji celowej z budżetu państwa.

Red. (źródło: PAP)

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ