Takeda Pharmaceutical Company Limited ogłosiła, że w Journal of Crohn’s & Colitis opublikowano dwa raporty międzyokresowe z trwającego badania otwartego GEMINI, oceniającego bezpieczeństwo długoterminowe (LTS) pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego oraz chorobą Leśniowskiego-Crohna.

Analizy prezentują dane kliniczne z długoterminowego leczenia za pomocą Entyvio (wedolizumabu) pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego (WZJG) o umiarkowanym i ciężkim stopniu aktywności oraz chorobą Leśniowskiego-Crohna (ChLC) o umiarkowanym i ciężkim stopniu aktywności.

Wykazano, że u pacjentów z WZJG o umiarkowanym i ciężkim stopniu aktywności przy ciągłym leczeniu wedolizumabem następowała poprawa kliniczna oraz poprawa w zakresie jakości życia związana ze zdrowiem (ang. health-related quality of life HRQL). W przypadku pacjentów z ChLC o umiarkowanym lub ciężkim stopniu aktywności, korzyści kliniczne ze stosowania wedolizumabu utrzymywały się przy długotrwałym leczeniu, bez względu na wcześniejszą ekspozycję na antagonistę TNF. U Pacjentów z WZJG i ChLC, którzy włączani byli do badania po przerwaniu ze względu na utratę odpowiedzi klinicznej wcześniejszego leczenia podtrzymującego trwającego osiem tygodni, odpowiednio w badaniu GEMINI I i II, korzystny efekt mógł nastąpić wraz ze zwiększeniem częstotliwości dawkowania do podania leku co cztery tygodnie.

LTS GEMINI jest trwającym przedłużonym badaniem otwartym fazy trzeciej z pojedynczą grupą, którego celem pierwszorzędowym jest ocena profilu bezpieczeństwa długoterminowego leczenia wedolizumabem. Wśród pacjentów włączonych do badania znalazły się osoby, które wcześnie przerwały lub zakończyły udział w badaniach fazy trzeciej z randomizacją, podwójnym zaślepieniem i grupą kontrolną placebo: GEMINI I i II. Raporty opublikowane dzisiaj w Journal of Crohn’s & Colitis pokazują dane na temat skuteczności zebrane od 22 maja 2009 r. do 27 czerwca 2013 r. Wyniki w zakresie odpowiedzi klinicznej, remisji i HRQL były oceniane dla maksymalnie 152 tygodni leczenia w populacji analizy skuteczności.

Edward V. Loftus, Professor of Medicine, Katedra Gastroenterologii i Hepatologii Mayo Clinic w Rochester, Minnesota:

„Biorąc pod uwagę to, że wrzodziejące zapalenie jelita grubego i choroba Leśniowskiego-Crohna są chorobami przewlekłymi, konieczna jest ocena skuteczności leczenia i bezpieczeństwa w dłuższej perspektywie, aby ocenić jego ciągłą korzyść dla pacjentów.

Te najnowsze doniesienia, odzwierciedlające ciągłe stosowanie wedolizumabu przez okres do trzech lat są zachęcające i dostarczają dodatkowych informacji na temat potencjalnej korzyści z wedolizumabu jako długofalowej opcji terapeutycznej u osób chorujących na wrzodziejące zapalenie jelita grubego oraz chorobę Leśniowskiego-Crohna”.

Informacje na temat analizy międzyokresowej

Analiza wrzodziejącego zapalenia jelita grubego w badaniu GEMINI LTS

Do badania GEMINI LTS włączono łącznie 894 pacjentów z WZJG, stanowiących populację oceny bezpieczeństwa, a podgrupa 845 pacjentów z WZJG umiarkowanego lub ciężkiego stopnia stanowiła populację oceny skuteczności.

Na dzień 27 czerwca 2013 r., 63% populacji oceny skuteczności (n=532/845) dalej kontynuowało leczenie. Spośród pacjentów, którzy odpowiedzieli na leczenie wedolizumabem i dla których były dostępne dane, 88% (n=120/136) było w remisji po 104 tygodniach ekspozycji (96% [n=70/73] po 152 tygodniach). Spośród pacjentów, którzy przerwali leczenie podtrzymujące wedolizumabem co 8 tygodni w badaniu GEMINI I (n=32) przed 52. tygodniem, dawkowanie zwiększone do częstości co 4 tygodnie w GEMINI LTS skutkowało współczynnikami odpowiedzi i remisji wynoszącymi odpowiednio 41% i 28% po 52 tygodniach, co stanowiło wzrost z odpowiednio 19% i 6% przed zwiększeniem częstości podawania. Podobne korzyści wykazano bez względu na wcześniejszą ekspozycję na antagonistę TNF. Zaobserwowano również utrzymujące się korzyści w zakresie HRQL.

Analiza choroby Leśniowskiego-Crohna w badaniu GEMINI LTS

Do badania GEMINI LTS włączono łącznie 1349 pacjentów z ChLC stanowiących populację oceny bezpieczeństwa. Populację oceny skuteczności stanowiła podgrupa 1297 pacjentów z ChLC o umiarkowanym lub ciężkim stopniu aktywności: 700 z GEMINI II, 372 z GEMINI III i 225 pacjentów nieleczonych wcześniej wedolizumabem (ang. vedolizumab-naïve patients).

Spośród pacjentów wykazujących odpowiedź w 6. tygodniu w GEMINI II, którzy otrzymywali ciągle wedolizumab, 83% (n=100/120) i 89% (n=62/70) pacjentów, dla których były dostępne dane, było w remisji odpowiednio po 104 i 152 tygodniach. Zwiększenie częstotliwości dawkowania z podania co 8 tygodni (GEMINI II) do podania co 4 tygodnie (GEMINI LTS) poprawiło wyniki u pacjentów, którzy na wczesnym etapie przerwali udział w GEMINI II, przy czym u 47% (n=27/57) wystąpiła odpowiedź kliniczna, a 32% (n=18/57) było w remisji po 52 tygodniach trwania GEMINI LTS (wzrost z 39% i 4% przed zwiększeniem dawki). Podobną poprawę zaobserwowano bez względu na wcześniejszą ekspozycję na antagonistę TNF. Zaobserwowano również długoterminowe korzyści w zakresie HRQL.

U pacjentów z wcześniejszą ekspozycją na wedolizumab w badaniach GEMINI II i GEMINI III wykazano ograniczenie aktywności choroby, utrzymujące się przy długotrwałej otwartej terapii wedolizumabem. Po kolejnych 100 tygodniach (152. tydzień) leczenia, 74% (n=156/212) wszystkich pacjentów, którzy ukończyli GEMINI II, było w remisji, w tym 66% (n=75/11) tych, u których w przeszłości wystąpiło niepowodzenie w leczeniu antagonistą TNF i 82% (n=69/84) pacjentów nieleczonych antagonistą TNF. Zaobserwowano również długotrwałe korzyści w zakresie HRQL.

– Najnowsze dane z badania GEMINI LTS dostarczają klinicystom i pacjentom cennych informacji na temat trwałości odpowiedzi na leczenie wedolizumabem wraz z upływem czasu – mówi Michael Smyth, dyrektor wykonawczy ds. Medycznych w Takeda Pharmaceuticals. – Firma Takeda zobowiązuje się kontynuować te ważne badania, aby dokonać dalszej charakterystyki profilu korzyści i ryzyka w związku ze stosowaniem wedolizumabu jako opcji terapeutycznej dla pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego i chorobą Leśniowskiego-Crohna o umiarkowanym lub ciężkim stopniu aktywności.

Wedolizumab jest selektywnym w jelitach przeciwciałem monoklonalnym dopuszczonym do obrotu w ponad 50 państwach. Jest to pierwsza i jedyna terapia biologiczna, która została jednocześnie dopuszczona do leczenia dorosłych z umiarkowanie lub wysoce aktywnymi WZJG lub ChLC, którzy wykazali niedostateczną odpowiedź, utracili odpowiedź lub nie tolerują leczenia konwencjonalnego lub leczenia antagonistą czynnika martwicy guza alfa.

O wrzodziejącym zapaleniu jelita (WZJG) i chorobie Leśniowskiego i Crohna (ChLC)

Wrzodziejące zapalenie jelita oraz choroba Leśniowskiego-Crohna cechują się obecnością stanu zapalnego w przewodzie pokarmowym. WZJG obecne jest wyłącznie w jelicie grubym, obejmuje okrężnicę aż do odbytnicy. Najczęściej występujące objawy WZJG to dyskomfort w nadbrzuszu oraz biegunka z krwią lub ropą w stolcu. ChLC może dotyczyć dowolnego odcinka przewodu pokarmowego, a najczęstsze objawy mogą obejmować ból nadbrzusza, biegunkę, krwawienia z odbytu, utratę wagi oraz gorączkę. Nie jest znana przyczyna WZJG, ani ChLC, chociaż wielu badaczy jest zdania, że odgrywa tu rolę interakcja między genami, układem odporności organizmu oraz czynnikami środowiskowymi. Celem leczenia WZJG i ChLC jest indukcja i utrzymanie remisji lub uzyskanie dłuższych okresów bez objawów.

O Entyvio® (wedolizumab)

Wedolizumab, opracowany do leczenia WZJG i ChLC, jest humanizowanym przeciwciałem monoklonalnym, które zostało zaprojektowane, aby specyficznie antagonizować integrynę alfa4beta7, hamując interakcję integryny alfa4beta7 z cząsteczką adhezyjną MAdCAM-1 i fibronektyną na komórkach śródbłonka naczyń jelita, nie wpływając na cząsteczkę adhezyjną (VCAM-1). MAdCAM-1 ulega preferencyjnej ekspresji na naczyniach krwionośnych i węzłach chłonnych przewodu pokarmowego. Integryna alfa4beta7 ulega ekspresji w podgrupie krążących krwinek białych. Wykazano, że komórki te odgrywają rolę w mediowaniu procesu zapalnego w WZJG i ChLC. Hamując integrynę alfa4beta7 wedolizumab może ograniczać zdolność niektórych krwinek białych do naciekania tkanek jelita.

Zaangażowanie Takeda w gastroenterologię

Takeda jest światowym liderem w dziedzinie gastroenterologii. Wraz z jej 25 letnim doświadczeniem rośnie zaangażowanie firmy w innowacje. ENTYVIO® (wedolizumab) pokazuje globalne możliwości Takeda oraz ekspansję na rynku opieki specjalistycznej w dziedzinie gastroenterologii i produktów biologicznych. Specjalnie opracowany i ukierunkowany na działanie w obrębie układu pokarmowego, produkt ENTYVIO został wprowadzony w 2014 r. do leczenia dorosłych z umiarkowanym i ciężkim wrzodziejącym zapalaniem jelita grubego i chorobą Leśniowskiego-Crohna. TAKECAB® (fumaran wonoprazanu) jest kompetycyjnym w stosunku do potasu blokerem pompy protonowej, który został wprowadzony na rynek japoński w 2015 r.

Takeda ma w swojej ofercie również lek modyfikujący motorykę przewodu pokarmowego AMITIZA® (lubiproston), który został pierwotnie wprowadzony na rynek w 2006 r. do leczenia przewlekłych idiopatycznych zaparć, a następnie został dopuszczony do obrotu do leczenia zespołu jelita drażliwego z zaparciami oraz zaparć opioidopochodnych. Przed wprowadzeniem powyższych produktów Takeda jako pionier w dziedzinie gastroenterologii począwszy od lat 90 dokonała wraz z lansoprazolem przełomu w zakresie inhibitorów pompy protonowej. Poprzez wyspecjalizowane i strategiczne prace rozwojowe prowadzone wewnętrznie w obrębie firmy, partnerstwo z podmiotami zewnętrznymi, uzyskane licencje oraz fuzje, Takeda aktualnie dysponuje szeregiem obiecujących, znajdujących się we wczesnej fazie rozwoju, ciągle opracowywanych środków do stosowania w chorobach przewodu pokarmowego i w dalszym ciągu pozostaje zaangażowana w dostarczanie innowacyjnych opcji terapeutycznych pacjentom z chorobami układu pokarmowego i wątroby.

O Takeda Pharmaceutical Company

Takeda Pharmaceutical Company Limited jest globalną firmą farmaceutyczną, ukierunkowaną na działalność badawczo–rozwojową. Takeda jest zaangażowana w poprawę zdrowia oraz zapewnianie lepszej przyszłości pacjentom, poprzez dostarczanie im leków zmieniających życie. Takeda skupia swoje wysiłki w obszarach onkologii, gastroenterologii oraz centralnego układu nerwowego, a także na szczepionkach. Takeda prowadzi prace badawczo-rozwojowe zarówno samodzielnie, jak i z partnerami, aby pozostać liderem innowacji. Nowatorskie innowacyjne produkty, zwłaszcza w onkologii i gastroenterologii, jak również obecność na Rynkach Wschodzących przyczyniają się do wzrostu Takedy. Ponad 30 tys. pracowników Takeda jest zaangażowanych w poprawę jakości życia pacjentów, współpracując z naszymi partnerami w opiece zdrowotnej w ponad 70 krajach. W celu uzyskania dalszych informacji, prosimy o odwiedzenie strony internetowej

Źródło: http://www.takeda.com/news.

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ