Biorąc pod uwagę osiągane dynamiki wzrostu, segment odczynników stosowanych w diagnostyce molekularnej ma najwyższy potencjał rozwoju ze wszystkich segmentów rynku diagnostyki laboratoryjnej w Polsce – wynika z raportu PMR „Diagnostyka laboratoryjna w Polsce 2016. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2016-2021”.

Polski rynek diagnostyki molekularnej pozostaje bardzo niewielkim segmentem, stanowiącym w 2015 r. zaledwie 0,5 proc. wartości sektora odczynników. Jego mała wartość świadczy o tym, że jest to stosunkowo młody rynek. Diagnostyka molekularna jest jednak najszybciej rozwijającym się segmentem diagnostyki laboratoryjnej. Za jego dużym potencjałem przemawia, najwyższy ze wszystkich segmentów rynku, CAGR (średnioroczna stopa wzrostu) 2011-2015, który wyniósł 26 proc.

W 2015 r., podobnie jak w poprzednich latach, prawie połowę wartości sektora odczynników wygenerowała sprzedaż odczynników z zakresu chemii klinicznej, głównie za sprawą szerokiego zakresu, w jakim stosowana jest ta dziedzina (analiza często jest wstępem do rozpoznania wielu rodzajów chorób), oraz faktu, że dużą część tego segmentu stanowią szeroko stosowane paski do mierzenia poziomu glukozy. Wartościowo kolejnym segmentem były odczynniki stosowane w immunologii/immunochemii (również ze względu na fakt szerokiego zastosowania).

Skutki regulacji badań genetycznych

Postęp nauki w dziedzinie genetyki oraz mała obecnie wartość segmentu przekładają się na najwyższe prognozowane dynamiki wzrostu na lata 2016-2021 spośród wszystkich analizowanych kategorii diagnostyki laboratoryjnej, z CAGR na poziomie 26 proc.

Wprowadzenie zmian legislacyjnych odnośnie badań genetycznych może doprowadzić do eliminacji z rynku podmiotów prowadzących usługi o niedostatecznej jakości, co może przełożyć się na pewne wyhamowanie dynamiki rynku. Częściowo zakres tych badań może zostać również ograniczony. W dalszej perspektywie jednak może przyczynić się do popularyzacji tego rodzaju diagnostyki dzięki jasnym regułom przeprowadzania badań z zachowaniem standardów bezpieczeństwa i poufności.

Pomimo że projekt ustawy regulującej kwestie badań genetycznych trafił do MZ w 2013 r. (został stworzony przez Zespół ds. Molekularnych Badań Genetycznych powołany przez MZ), do momentu przygotowywania tego artykułu minister zdrowia wydał jedynie w czerwcu 2016 r. oświadczenie o konieczności podjęcia prac legislacyjnych, które miałyby uregulować rynek testów genetycznych oraz powołał we wrześniu 2016 r. zespół do spraw uregulowania wykonywania testów genetycznych i biobankowania, który dokona analizy zakresu przedmiotowego i podmiotowego projektowanej ustawy.

Zespół składa się z pracowników resortu zdrowia, a eksperci z dziedziny badań genetycznych mogą jedynie udzielać konsultacji zewnętrznej, jeśli zwróci się z tym do nich przewodniczący powołanej grupy. Minister zdrowia zobowiązał powołany zespół do przedstawienia projektu założeń ustawy nie później niż w terminie sześciu miesięcy od dnia wejścia w życie zarządzenia w sprawie ich powołania.

Rynek za 2,2 mld zł w 2021 r.

PMR prognozuje, że wartość rynku diagnostyki laboratoryjnej w 2016 r. odnotuje wzrost na poziomie 8,5 proc. Czynnikami, które pozytywnie wpływają na rozwój tego rynku jest bardziej oszczędny system opieki zdrowotnej w Polsce – wzrost znaczenia prewencji i wczesnego wykrywania chorób, a także niskie nasycenie rynku w porównaniu do innych krajów.

Polska stanowi niecałe 3 proc. całego europejskiego rynku diagnostyki laboratoryjnej, pozostając w tyle za takimi krajami Europy Zachodniej jak Niemcy czy Francja, które wspólnie kontrolują wartościowo dwie piąte rynku europejskiego. W związku z tym prognozujemy, że w kolejnych latach (2017-2021) wartość rynku diagnostyki in vitro będzie rozwijać się również na poziomie około 8 proc. rocznie, aż do wartości 2,2 mld zł w 2021 r. Stabilny rozwój rynku w prognozowanym okresie będzie dodatkowo stymulowany wzrostem konsumpcji oraz rosnącą inflacją.

Raport PMR: Rynek diagnostyki laboratoryjnej / in vitro w Polsce 2016. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2016-2021

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ