Od wejścia w życie Rozporządzenia Ministra Zdrowia  w sprawie wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych, apteki internetowe muszą na swoich stronach prezentować dane kontaktowe właściwego wojewódzkiego inspektoratu farmaceutycznego, ujednolicony dla całej Unii Europejskiej logotyp, a także odnośnik do centralnego rejestru aptek oraz odnośnik do posiadanego zezwolenia na prowadzenie placówki.

Zgodnie z rozporządzeniem zamawianie produktów leczniczych następuje telefonicznie, faksem, za pomocą e-maila, albo przy wykorzystaniu formularza zamieszczonego na stronie apteki internetowej. Rozporządzenie dokładnie wskazuje jakie elementy musi zawierać taki formularz:

 • dane identyfikujące aptekę (nazwę, adres, numer telefonu apteki przyjmującej zamówienie, numer aktualnego zezwolenia na jej prowadzenie),
 • dane dotyczące zamawiającego produkty lecznicze (imię i nazwisko albo nazwę i adres, adres poczty elektronicznej – jeżeli dotyczy, numer telefonu kontaktowego),
 • dane dotyczące odbiorcy produktów leczniczych (imię i nazwisko albo nazwę i adres, numer telefonu kontaktowego – jeżeli nie są zgodne z danymi zamawiającego),
 • dane dotyczące zamawianego produktu leczniczego (nazwę, dawkę, wielkość opakowania, postać farmaceutyczną, liczbę opakowań),
 • numer zamówienia, datę, imię i nazwisko osoby przyjmującej zamówienie. 

Aby apteka internetowa mogła zrealizować zamówienie produktów leczniczych, wszystkie podane w poprzednim zdaniu dane muszą zostać wskazane w formularzu zamówienia. E-apteka musi przechowywać formularz zamówienia przez okres 3 lat, licząc od pierwszego dnia roku kalendarzowego następującego po roku, w którym złożono zamówienie.

Rozporządzenie dokładnie wskazuje również jakie informacje musi w ramach wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych zamieścić na swojej stronie internetowej e-apteka. Mianowicie placówka musi poinformować zamawiających o:

 • nazwie, siedzibie przedsiębiorcy, adresie placówki, organie, który wydał zezwolenie na prowadzenie placówki i numerze zezwolenia, cenie zamawianego produktu leczniczego, sposobie zapłaty,
 • kosztach przesyłki oraz terminie i sposobie dostawy,
 • kosztach wynikających z korzystania ze środków porozumiewania się na odległość, jeżeli są one skalkulowane inaczej niż wedle normalnej taryfy,
 • terminie, w jakim oferta lub informacja o cenie mają charakter wiążący,
 • minimalnym okresie, na jaki ma być zawarta umowa o świadczenia ciągłe lub okresowe,
 • prawach konsumenta oraz możliwości zwrotu produktu leczniczego.

Red.

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ