Pod koniec lutego rząd przyjął projekt ustawy o utworzeniu tzw. sieci szpitali. Wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego, Jarosław Gowin, zgłosił wówczas zdanie odrębne. Zastrzegł sobie prawo do zgłaszania w toku prac parlamentarnych poprawek do projektu.

Jak poinformował, po uzgodnieniu nowych rozwiązań doszło do wspólnego stanowiska z ministrem zdrowia, Konstantym Radziwiłłem, w sprawie sieci szpitali. Nowe rozwiązania będą dotyczyły m.in. powiązania ryczałtu z aktywnością placówek i poszerzenia katalogu procedur, które będą finansowane poza ryczałtem. Zmiany zostaną wprowadzone nie tylko jako poprawki do projektu, ale będą także uwzględnione w rozporządzeniach wykonawczych.

Do ostatecznego kształtu ustawy zostaną zaproponowane poprawki, które będą jednoznacznie przesądzały, że wysokość ryczałtu będzie powiązana z aktywnością szpitala i z wykonywaniem konkretnych procedur. Jeśli szpital wykona ich mniej niż zaplanowano, jego wynagrodzenie zostanie pomniejszone; jeżeli będzie pracował bardziej intensywniej – będzie powiększone.

Znacznie poszerzona zostanie pula procedur medycznych finansowanych poza ryczałtem. Lista świadczeń, które będą wynagradzane w sposób odrębny, obejmuje m.in. porody i endoprotezoplastyki kolana i biodra. Odrębnie finansowane mają być też m.in. tzw. świadczenia kompleksowe w kardiologii i ortopedii, świadczenia z zakresu chemioterapii i radioterapii oraz diagnostyki obrazowej, w tym tomografia komputerowa i rezonans magnetyczny, a także świadczenia z zakresu transplantologii i wszczepianie implantów ślimakowych.

Projekt zakłada, że szpitale będą kwalifikowane do sieci po spełnieniu ściśle określonych kryteriów dotyczących zakresu i charakteru udzielanych świadczeń – niezależnie od struktury własności, czyli od tego, czy są to podmioty publiczne czy i niepubliczne. Szpitale znajdujące się w sieci zostaną podzielone na kilka poziomów systemu zabezpieczenia, a kwalifikacji do każdego poziomu będzie się dokonywać na cztery kolejne lata kalendarzowe. Trzy podstawowe poziomy to: I (głownie szpitale powiatowe), II, i III (głównie szpitale wojewódzkie), zaś cztery specjalistyczne: pediatryczny, onkologiczny, pulmonologiczny i ogólnopolski. Zakwalifikowanie podmiotu do sieci będzie dawać 100-proc. gwarancję, że NFZ zawrze z nim umowę, bez konieczności uczestniczenia w postępowaniu konkursowym.

Red.

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ