W dniach 17–24 kwietnia obchodzony jest Tydzień dla Serca. Choroby układu krążenia, obok nowotworów, są główną przyczyną śmierci Polaków. Jednym z priorytetów zdrowotnych jest zmniejszenie liczby zachorowań i przedwczesnych zgonów z powodu chorób naczyniowo-sercowych (np. zawałów serca i udarów mózgu) – informuje resort zdrowia.

Ministerstwo Zdrowia na swojej stronie prezentuje prowadzone działania profilaktyczne i edukacyjne:

Narodowy Program Zdrowia

NPZ zakłada m.in. poprawę sposobu żywienia i zwiększenie aktywności fizycznej Polaków. Ma zmniejszyć liczbę osób z nadwagą i otyłością. Dzięki temu zmniejszy się także liczba pacjentów, którzy cierpią na przewlekłe choroby niezakaźne oraz liczba przedwczesnych zgonów spowodowanych tymi schorzeniami.

5 kwietnia 2017 r. ponownie ogłoszony został konkurs na wybór realizatorów zadania 3.2.1. „Projektowanie i testowanie skuteczności zadań z zakresu zdrowia publicznego polegających na monitorowaniu sytuacji epidemiologicznej, promocji zdrowia lub profilaktyce chorób, innych niż określone w NPZ, przez programy pilotażowe, w oparciu o zidentyfikowane czynniki ryzyka otyłości i niedożywienia oraz danych o nierównościach społecznych w zdrowiu.” Edukowali będą oni pacjentów w specjalistycznych poradniach przyszpitalnych (m.in. diabetologicznej, chorób metabolicznych, endokrynologicznej, kardiologicznej) w zakresie prawidłowego odżywiania.

Program POLKARD

Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD realizowany był w latach 2013-2016. W 2016 r. w ramach programu przekazano realizatorom łącznie 18.902.749,40 zł: 18.057.845,22 zł – na zakup 391 sztuk sprzętu medycznego; 844.904,18 zł – na programy profilaktyczne (Epidemiologia żylnego owrzodzenia goleni) oraz prowadzenie rejestrów (Krajowy Rejestr Operacji Kardiochirurgicznych, Ogólnopolski Rejestr Ostrych Zespołów Wieńcowych).

Współpraca z organizacjami pozarządowymi zakłada współdziałania z organizacjami pozarządowymi w zakresie ochrony i promocji zdrowia. Dotyczy ona przede wszystkim przeciwdziałania chorobom cywilizacyjnym.

Fundusze europejskie

I. Program PL13 Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu dofinansowanego ze środków funduszy norweskich 2009-2014

W zakresie profilaktyki chorób układu krążenia wsparliśmy 12 powiatowych projektów.

Cel

Mają one zmniejszyć liczbę zachorowań i zgonów spowodowanych chorobami układu krążenia. Zwiększają również świadomość społeczną o tym, co wywołuje choroby układu krążenia.

Dla kogo

Programy profilaktyczne są skierowane do osób z grupy ryzyka, czyli szczególnie narażonych na te schorzenia.

Realizacja

Działania w ramach projektów obejmują:

 • badania profilaktyczne,
 • szkolenia i warsztaty,
 • działania informacyjne skierowane do społeczeństwa oraz kadry medycznej poświęcone profilaktyce chorób układu krążenia.

Niektóre projekty zawierają kampanie na rzecz zdrowego stylu życia.

Beneficjanci i ich projekty

Beneficjentami programu były wyłącznie powiaty. Dofinansowanie działań związanych z profilaktyką chorób układu krążenia otrzymały następujące projekty:

 • Żyjesz dla siebie i innych – zadbaj o zdrowie (powiat kutnowski);
 • Weź sobie zdrowie do serca – program profilaktyki i promocji zdrowia w zakresie chorób układu krążenia w powiecie janowskim (powiat janowski);
 • Edukacja, promocja i profilaktyka – skuteczne działania w walce z chorobami sercowo-naczyniowymi na terenie Powiatu Strzelińskiego (powiat strzeliński);
 • Promocja i profilaktyka chorób układu krążenia dla mieszkańców powiatu lwóweckiego (powiat lwówecki);
 • Kompleksowy program zmniejszania zachorowalności na choroby związane ze stylem życia na obszarze powiatu wieruszowskiego (powiat wieruszowski);
 • Profilaktyka chorób układu krążenia szansą na poprawę sytuacji zdrowotnej mieszkańców powiatu przasnyskiego (powiat przasnyski);
 • Ograniczenie występowania chorób układu krążenia ludności powiatu żyrardowskiego poprzez promocję zdrowia i profilaktykę chorób (powiat żyrardowski);
 • Powiatowy program profilaktyki i promocji zdrowia w celu zmniejszenia zachorowalności i śmiertelności z powodu chorób układu krążenia wśród mieszkańców powiatu bialskiego „Razem dla Serca” (powiat bialski);
 • Wiem, dlatego działam – program profilaktyki chorób układu krążenia dla Powiatu Gryfickiego (powiat gryficki);
 • Profilaktyka chorób układu krążenia i promocja zdrowego stylu życia w powiecie słubickim (powiat słubicki);
 • Serce i rozum – program profilaktyczny i promocji zdrowia w zakresie chorób układu krążenia w powiecie włodawskim (powiat włodawski);
 • Twoje serce Twoim życiem – program zmniejszenia nierówności w zdrowiu mieszkańców Powiatu Piotrkowskiego z ryzykiem wystąpienia chorób układu krążenia (powiat piotrkowski).

Łączna wartość projektów wynosi 29 808 116,00 zł. Programem badań profilaktycznych dotyczącym chorób układu krążenia w ramach tych projektów zostały objęte 13 944 osoby.

II. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020

W ramach działania 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych w 2016 r. ogłoszono konkursy dotyczące:

 • wsparcia oddziałów przeznaczonych dla pacjentów z chorobami układu krążenia oraz innych jednostek organizacyjnych szpitali ponadregionalnych, które udzielają świadczeń zdrowotnych stacjonarnych i całodobowych;
 • wsparcia pracowni diagnostycznych oraz innych jednostek zajmujących się diagnostyką współpracujących z oddziałami przeznaczonymi dla pacjentów z chorobami układu krążenia oraz innymi jednostkami organizacyjnymi szpitali ponadregionalnych, które udzielają świadczeń zdrowotnych stacjonarnych i całodobowych dla dorosłych.

Wpłynęło 29 wniosków o dofinansowanie (z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) na łączną kwotę ok. 215,45 mln zł. Obecnie trwa ich ocena formalna.

III. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

1. Działanie 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych

 • Rozpoczęła się realizacja projektów wyłonionych w następujących konkursach.
 • Kształcenie podyplomowe lekarzy realizowane jest w innych formach niż specjalizacje w obszarach istotnych z punktu widzenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych kraju, ze szczególnym uwzględnieniem lekarzy współpracujących z placówkami podstawowej opieki zdrowotnej. Są to kursy doskonalące dla lekarzy m.in. w zakresie chorób układu krążenia (np. nadciśnienie tętnicze, echokardiografia stanów nagłych, ostre zespoły wieńcowe, powikłania zawału, elektrokardiologia).
 • Kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych w obszarach związanych z potrzebami epidemiologiczno-demograficznymi Są to m.in. bezpłatne kursy pn. Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego. Do końca 2016 r. roku wzięły w nich udział 763 pielęgniarki.

2. Działanie 5.1 Programy profilaktyczne

 • Opracowanie koncepcji i założeń merytorycznych programów polityki zdrowotnej planowanych do wdrożenia w procedurze konkursowej.
 • MZ chce przygotować 15 programów profilaktycznych. Cztery z nich będą dotyczyły chorób układu krążenia (m.in. chorób układu sercowo-naczyniowego, chorób naczyń mózgowych, nadciśnienia tętniczego, miażdżycy naczyń). Realizatorów (beneficjentów programów) wybierzemy w konkursach. Na realizację zadań dotyczących chorób układu krążenia planujemy przeznaczyć 50 mln zł.

Ogólnopolski program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki chorób naczyń mózgowych

3 kwietnia 2017 r. ogłosiliśmy konkurs. Na działania w ramach programu przeznaczymy 15 mln zł.

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ