Środki przekazane przez Szwajcarię 12 państwom, które wstąpiły do Unii Europejskiej w 2004 r. i 2007 r., w Polsce przyjęły formę wartego ok. 489 mln CHF Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Jego celem jest zmniejszanie różnic społeczno-gospodarczych istniejących pomiędzy Polską i wyżej rozwiniętymi państwami UE oraz różnic w obrębie Polski – pomiędzy ośrodkami zamożnymi a regionami słabo rozwiniętymi pod względem strukturalnym.

Obszar tematyczny „ochrona zdrowia” Obszar tematyczny „ochrona zdrowia” otrzymał wsparcie w wysokości 38.979.938 CHF. Jest on realizowany poprzez dwa cele:

  1. Cel 1 – Profilaktyka zdrowia – Promocja zdrowego trybu życia oraz zapobieganie chorobom zakaźnym na poziomie krajowym i na obszarach koncentracji geograficznej.
  2. Cel 2 – Pomoc społeczna – Poprawa usług podstawowej opieki zdrowotnej i usług opieki społecznej na peryferyjnych i zmarginalizowanych terenach obszarów objętych koncentracją geograficzną, z preferencją dla wielosektorowego podejścia programowego.

Działania służące poprawie zdrowia Polaków w ramach Celu 1 realizowane był w czterech projektach. Projekty te obejmują działania informacyjne, profilaktyczne i promocji zdrowia, kampanie społeczne oraz szkolenia ukierunkowane na :

  • poprawę zdrowia jamy ustnej u małych dzieci,
  • zapobieganie nadwadze i otyłości,
  • zapobieganie zakażeniom HCV,
  • przeciwdziałania uzależnieniom od używek.

Mają one zasięg ogólnopolski. Skierowane są do ogółu społeczeństwa, w tym w szczególności do: dzieci i młodzieży, kobiet w wieku prokreacyjnym, pracowników służby zdrowia.

Realizacja projektów rozpoczęła się między lipcem 2011 r. a lipcem 2012 r., natomiast ich działania merytoryczne trwały do 31 marca 2017 r. Procedura naboru projektów w ramach Celu 1 miała charakter pozakonkursowy. Propozycje kluczowych obszarów wymagających wsparcia finansowego zostały zgłoszone przez Ministerstwo Zdrowia, a następnie przeszły dwustopniową procedurę oceny prowadzoną zarówno po stronie polskiej, jak i szwajcarskiej.

W wyniku prowadzonej oceny, decyzją darczyńcy dofinansowanie na łączną kwotę 17.048.031 CHF otrzymały 4 projekty, które ze względu na swoją kompleksowość i szerokie spektrum działań określane są programami. Kwota przyznana przez Szwajcarię stanowi 85 proc. ich całkowitej wartości. Pozostałe 15 proc. zostało przekazane przez Ministerstwo Zdrowia.

Patrz: Raport pdf

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ