Ranking Kierunków Studiów Perspektywy 2017 to uporządkowana informacja o najpopularniejszych kierunkach studiów prowadzonych w polskich uczelniach akademickich – publicznych i niepublicznych.

Ranking opiera się na wskaźnikach rankingowych (w zależności od kierunku studiów, dany wskaźnik może być uwzględniony w różnych wagach procentowych):

 1. Ocena przez kadrę akademicką – liczba wskazań danej uczelni w badaniu ankietowym przeprowadzonym wśród kadry akademickiej (2512 profesorów „belwederskich” i doktorów habilitowanych, którzy uzyskali tytuł lub stopień w trzech ostatnich latach).
 2. Ekonomiczne losy absolwentów – mierzone wskaźnikiem wysokości zarobków absolwentów danego kierunku oraz wskaźnikami ich zatrudnienia – według ogólnopolskiego badania „Ekonomiczne Losy Absolwentów” przeprowadzonego przez MNiSW z wykorzystaniem danych ZUS.
 3. Preferencje pracodawców – liczba wskazań danej uczelni w badaniu ankietowym przeprowadzonym na reprezentatywnej grupie 1800 pracodawców, posiadających główną siedzibę w Polsce.
 4. Ocena parametryczna – wskaźnik odzwierciedla ocenę przyznaną jednostce uczelni przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych powołany przez MNiSW.
 5. Uprawnienia do nadawania stopni naukowych – wskaźnik odzwierciedla uprawnienia do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego posiadane przez jednostkę prowadzącą dany kierunek studiów.
 6. Nadane stopnie naukowe – liczba nadanych stopni doktora (z wagą 1) oraz doktora habilitowanego (z wagą 1,5), w stosunku do liczby pracowników zatrudnionych w jednostce, na podstawie stosunku pracy.
 7. Publikacje – liczba publikacji uwzględnionych w bazie SCOPUS w latach 2011-15.
 8. Cytowalność – liczba cytowań publikacji za lata 2011-2015 w stosunku do łacznej liczby tych publikacji.
 9. H-index – współczynnik publikacji oraz ich cytowań za lata 2011-15 mierzony wg metody Hirscha.
 10. Jakość przyjętych na studia – wskaźnik mierzony wynikami egzaminów maturalnych osób, które z dniem 1 października 2016 r. podjęły studia na I roku studiów stacjonarnych na określonym kierunku studiów w danej jednostce (dotyczy maturzystów 2016).
 11. Dostępność kadr wysoko kwalifikowanych dla studentów – liczba nauczycieli akademickich (dr z wagą równą 1,0; dr hab. z wagą 1,5 oraz prof. z wagą 2,0) w stosunku do liczby studentów tzw. przeliczeniowych, studiujących w danej jednostce (studenci studiów stacjonarnych uwzględnieni z wagą 1,0; studenci studiów niestacjonarnych z wagą 0,6).
 12. Wyróżniająca ocena PKA i akredytacje środowiskowe – posiadanie przez jednostkę aktualnej oceny wyróżniającej dla danego kierunku studiów lub instytucjonalnej, przyznanej przez Polską Komisję Akredytacyjną oraz posiadanie akredytacji środowiskowej.
 13. Patenty i prawa ochronne – liczba udzielonych patentów i praw ochronnych w Urzędzie Patentowym RP w latach 2015 i 2016 w odniesieniu do liczby prof., dr hab. I doktorów zatrudnionych w danej jednostce.
 14. Egzaminy zawodowe – uwzględniana jest skuteczność zdania egzaminu; w przypadku kierunku lekarskiego i stomatologii uwzględniono wyniki egzaminu zawodowego – Lekarski Egzamin Państwowy.

Ranking kierunków medycznych i o zdrowiu

Źródło: perspektywy.pl

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ