NanoGroup S.A., grupa rozwijająca projekty biotechnologiczne i medyczne oparte o nanotechnologię, których zastosowanie może okazać się przełomowe dla onkologii, transplantologii i krwiodawstwa, opublikowała prospekt emisyjny sporządzony w związku z pierwszą publiczną ofertą akcji (IPO). Zamiarem spółki jest pozyskanie z emisji ok. 45 mln zł i wprowadzenie akcji na regulowany rynek podstawowy na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Prospekt emisyjny został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 13 października br. i opublikowany w dniu 16 października na stronie internetowej NanoGroup.

– Obecnie jesteśmy w bardzo dobrym momencie rynkowym na inwestycje biotechnologiczne w Polsce. Sprzyjają nam rosnące wydatki firm farmaceutycznych na badania i rozwój innowacyjnych leków, które w skali globalnej w 2021 r. mają wynieść 181 mld USD. Ponadto, duże firmy farmaceutyczne w celu zwiększenia produktywności prac rozwojowych deklarują, że ok. 40 proc. ich wydatków powinny finansować akwizycje projektów biotechnologicznych. Mamy także wsparcie ze strony krajowych funduszy publicznych, które przeznaczyły dotychczas największe historycznie środki finansowe na rozwój biotechnologii w Polsce. Naszym celem jest zbudowanie jednego z wiodących ośrodków badawczych konsolidujących polską biotechnologię w obszarze onkologii. Biotechnologia jest branżą, która wymaga stałego źródła finansowania i niestety długiego czasu oczekiwania na wyniki. W większości krajów wysoko rozwiniętych spółki biotechnologiczne finansowane są z pozyskania kapitału na rynku publicznym, podobną drogę chcemy przejść na polskiej giełdzie. W tej chwili wszystkie trzy nasze spółki rozpoczęły badania przedkliniczne. Zakończenie badań na zwierzętach i dzięki nim zgromadzenie niezbędnych informacji w zakresie toksyczności, biodystrybucji i efektu działania, umożliwią nam rozpoczęcie etapu badań klinicznych. Jeżeli wszystko dobrze pójdzie, badania kliniczne rozpoczniemy w 2019 r. Do fazy badań klinicznych, z którymi związane są znaczne nakłady finansowe i organizacyjne, będziemy poszukiwać partnerów, optymalnie z branży farmaceutycznej, z którymi będziemy prowadzić dalszy rozwój produktów w fazie badań klinicznych lub do których sprzedamy licencję na dalsze badania – mówi Marek Borzestowski, Prezes Zarządu NanoGroup S.A.

Struktura Oferty

Spółka NanoGroup oferuje inwestorom 8,8 mln nowych akcji serii F oraz 120,9 tys. akcji serii A i 1,05 mln akcji serii C, sprzedawanych przez akcjonariuszy spółki: fundusz StartVenture@Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. i Tomasza Ciacha – założyciela i członka zarządu spółki. Maksymalna cena emisyjna zostanie podana komunikatem aktualizacyjnym do prospektu emisyjnego przed rozpoczęciem zapisów w transzy Inwestorów Indywidualnych.

Akcje oferowane są inwestorom w dwóch transzach: Inwestorów Indywidualnych – wyłącznie Akcje serii F oraz Inwestorów Instytucjonalnych – Akcje serii F oraz Akcje Sprzedawane (serii A i C).

Zapisy na akcje dla Inwestorów Indywidualnych będą przyjmowane od 17 do 25 października 2017 r. w Punktach Obsługi Klienta Domów Maklerskich: Vestor, Alior Bank, BOŚ, mBank, Millennium oraz Noble Securities. W ramach Transzy Inwestorów Indywidualnych można składać zapisy na nie mniej niż 200 akcji.

Cele emisyjne

Szacowane wpływy z emisji 8,8 mln akcji serii F wyniosą około 45 mln zł netto (po uwzględnieniu kosztów emisji). Środki z oferty publicznej zostaną przeznaczone na realizację trzech strategicznych celów NanoGroup.

Cel 1 Finansowanie wkładów własnych do obecnych oraz planowanych projektów badawczych

27 mln zł zostanie wykorzystanych na finansowanie wkładów własnych realizowanych, a także planowanych projektów badawczych, które otrzymały lub otrzymają dofinansowanie z funduszy UE, prowadzonych przez spółki zależne: NanoVelos, NanoSanguis oraz NanoThea.

Cel 2 Akwizycje

12 mln zł przeznaczonych zostanie na akwizycje 4 projektów badawczych w obszarze onkologii realizowanych przez firmy spoza NanoGroup.

Pierwszym z projektów jest opracowanie panelu aptamerowych cząstek kierujących skoniugowanych z nanotechnologicznym nośnikiem leku, specyficznych wobec modelowych linii nowotworowych realizowany obecnie przez Pure Biologics Sp. z o.o. W dniu 29 czerwca 2017 r. spółka NanoGroup zawarła z Pure Biologics umowę inwestycyjną, której przedmiotem jest dokonanie przez NanoGroup inwestycji w Pure Biologics w wysokości 4,8 mln zł.

Drugim projektem jest zastosowanie nanocząstek w leczeniu przewlekłej białaczki limfocytowej (PBL) oraz innych przewlekłych chorób nowotworowych krwi z komórek B (B-CLPDs), który jest realizowany przez GeneaMed Sp. z o.o. Szacowana wartość inwestycji NanoGroup w projekt spółki GeneaMed wyniesie 4,8 mln zł.

Pozostałe dwa projekty, w które zamierza zainwestować NanoGroup, o wysokim potencjale badawczym w zakresie onkologii oraz możliwością dofinansowania tych badań ze środków UE, są już zidentyfikowanie i prowadzone są z nimi wstępne rozmowy.

Cel 3 Rozbudowa laboratorium badawczego oraz zwierzętarni

6 mln zł wpływów z emisji wykorzystanych zostanie na rozbudowę laboratorium badawczego oraz zwierzętarni w celu zbudowania odpowiedniej infrastruktury laboratoryjnej na potrzeby projektów realizowanych obecnie oraz w przyszłości przez spółki portfelowe oraz potencjalne nowe podmioty współpracujące bądź wchodzące w skład Grupy.

O NanoGroup

W skład NanoGroup wchodzą trzy spółki zależne działające od kilku lat: NanoVelos S.A., NanoSanguis S.A., NanoThea S.A., w których prowadzony jest rozwój pięciu zaawansowanych projektów biotechnologicznych, w tym trzy są na etapie badań przedklinicznych. NanoGroup koordynuje i nadzoruje działania poszczególnych spółek zależnych, będąc ośrodkiem, w którym podejmowane są decyzje dotyczące tworzenia i realizacji strategii rozwoju. Zespół kierujący spółką NanoGroup to profesjonaliści z dziedziny biotechnologii, medycyny i biznesu. Razem z Markiem Borzestowskim, który był współzałożycielem i wieloletnim szefem Wirtualnej Polski, w zarządzie kluczową rolę pełnią prof. Tomasz Ciach – utytułowany naukowiec (twórca ponad 20 patentów) i ekspert z dziedziny nanotechnologii, który w spółce odpowiada za rozwój projektów badawczych oraz dr n. med. Adam Kiciak odpowiedzialny za koordynację badań przedklinicznych i klinicznych.

NanoVelos S.A. rozwija projekt polegający na stworzeniu innowacyjnej platformy transportu leków, który zaaplikowany do istniejących leków onkologicznych będzie mógł poprawić ich działanie przez celowany transport substancji czynnej do nowotworu, przy jednoczesnej redukcji toksycznego wpływu substancji czynnej na pozostałą część organizmu.

NanoSanguis S.A. prowadzi dwa projekty nanotechnologiczne. Pierwszy z nich to Organ farm – system długoterminowego przechowywania organów ex vivo (poza organizmem) poprzez opracowanie produkcji płynu perfuzyjnego. Drugim projektem jest opracowanie syntetycznego nośnika naśladującego funkcje czerwonych krwinek o długim okresie krążenia w organizmie i długim okresie przydatności do użycia (2 lata).

NanoThea S.A. prowadzi rozwój biopolimerowych nanocząsteczek wykorzystywanych w zaawansowanej, wczesnej diagnostyce nowotworowej, pozwalających na zwiększenie precyzji diagnostyki PET (pozytonowej tomografii emisyjnej) oraz zwiększenie jej dostępności. Technologia opracowana przez NanoThea umożliwi połączenie dwóch metod diagnostycznych PET oraz MR (rezonans magnetyczny) oraz połączenie diagnostyki z radioterapią.

NanoGroup prowadzi badania nad rozwiązaniem bardzo ważnych problemów medycznych, między innymi pracuje nad nową terapią onkologiczną, która zwiększy efektywność leczenia nowotworów przy jednoczesnym ograniczeniu skutków ubocznych dla pacjentów. Tym rozwiązaniem jest system transportu leków z zastosowaniem nanocząstek opracowany przez NanoVelos, dzięki któremu można precyzyjnie dostarczyć lek do komórek nowotworowych i przynajmniej dwukrotnie zwiększyć akumulację leku w tkance nowotworowej.

Prowadzone przez NanoGroup badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nowoczesnych technologii medycznych, jak biotechnologia, nanotechnologia, farmakologia oraz diagnostyka medyczna, finansowane są ze środków własnych oraz publicznych dostępnych w ramach grantów i programów UE. Bezzwrotne finansowanie ze środków publicznych umożliwia NanoGroup uzyskanie dźwigni na prowadzonych projektach badawczo – rozwojowych sięgających 4-krotności wkładów własnych. Wartość otrzymanych dotacji wyniosła blisko 30 mln zł. NanoGroup pozyskała także 7,5 mln zł z przeprowadzonej w grudniu 2016 r. prywatnej oferty akcji. Kolejnym źródłem finansowania projektów badawczych NanoGroup będą wpływy z pierwszej publicznej oferty akcji.

Model biznesowy NanoGroup zakłada sprzedaż licencji do wyników projektów w zakresie technologii medycznych na wczesnym etapie ich rozwoju, tj. w fazie przedklinicznej i pierwszej fazie klinicznej, do międzynarodowych firm biotechnologicznych i koncernów farmaceutycznych. W celu zwiększenia prawdopodobieństwa udanej transakcji sprzedaży licencji już prowadzone są poszukiwania partnerów do zawarcia umów partneringowych wśród międzynarodowych firm farmaceutycznych.

Biotechnologia jest obecnie jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się dziedzin na świecie ze względu na wzrost zapotrzebowania na specjalistyczne leki, w szczególności onkologiczne oraz na starzenie się społeczeństw krajów zamożnych. Leki przeciwnowotworowe stanowią obecnie najintensywniej badaną grupę leków w naukach biomedycznych (obecnie w trakcie opracowywania znajduje się łącznie ponad 6 200 leków, a wśród opracowywanych terapii ponad 30 proc. to leki o zastosowaniu onkologicznym). Widoczny jest obecnie globalny trend, gdzie firmy farmaceutyczne ograniczają wydatki własnych ośrodków badawczych preferując zakup technologii rozwijanych przez mniejsze firmy biotechnologiczne – czytamy w prospekcie.

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ