Od 2013 r. funkcjonuje ustawa transgraniczna, która pozwala nam leczyć się z dofinansowaniem NFZ na terenie całej Unii Europejskiej. Renesans przeżywa turystyka medyczna i coraz częściej wyjeżdżamy tam, gdzie najbardziej nam się to opłaca.

NFZ finansuje zagraniczne leczenie, jeśli w Polsce nie można wykonać danego zabiegu lub za długo trzeba na niego czekać. W niektórych krajach zabiegi są na tyle tańsze, że warto zorganizować podróż na badanie nawet na własną rękę. W innych nie jest taniej, ale można leczyć rzadkie schorzenia. 

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, jak uzyskać zwrot kosztów leczenia w ramach dyrektywy transgranicznej

Krok 1.Sprawdź, czy uzyskane planowe leczenie podlega zwrotowi, czyli czy znajduje się w tzw. koszyku świadczeń gwarantowanych:

Koszyk świadczeń gwarantowanych

Krok 2. Upewnij się czy uzyskane leczenie planowe nie wymagało uprzedniej zgody NFZ:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie wykazu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających uprzedniej zgody dyrektora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

Krok 3. Wypełnij wniosek:

Wniosek o zwrot kosztów

Krok 4.Przygotuj i przetłumacz wymagane do wniosku załączniki:

1. Oryginał rachunku zawierający w szczególności:

  • dane wystawcy rachunku oraz datę jego wystawienia,
  • dane świadczeniobiorcy, którego dotyczy wniosek o zwrot kosztów,
  • dane niezbędne do zidentyfikowania świadczenia, którego dotyczy wniosek o zwrot kosztów, w szczególności informacje umożliwiające określenie kodów Międzynarodowej Klasyfikacji Procedur Medycznych ICD-9 oraz Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10 albo dane, dotyczące wydanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych – w przypadku braku tych danych na rachunku powinny być one zawarte w dołączonej do wniosku o zwrot kosztów dokumentacji.

2. Potwierdzenie pokrycia całości kosztów świadczenia, w przypadku gdy nie wynika to z załączonego rachunku.

3. Oryginał lub kopię odpowiednio:

  • skierowania lub zlecenia, o którym mowa w art. 42b ust. 3-5 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej (nie dotyczy świadczeń, na które świadczeniobiorca uzyskał uprzednią zgodę);
  • recepty, o której mowa w art. 42b ust. 10 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej;
  • zlecenia, o którym mowa w art. 42b ust. 11 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej.

4. W przypadku świadczeń z zakresu programów lekowych (o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 15 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej) do wniosku o zwrot kosztów dołącza się zaświadczenie świadczeniodawcy potwierdzające zakwalifikowanie do odpowiedniego programu lekowego (nie dotyczy świadczeń, na które świadczeniobiorca uzyskał uprzednią zgodę).

5. W przypadku gdy wniosek o zwrot kosztów dotyczy leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia lub wyrobu medycznego, zakupionego na podstawie recepty wystawionej w innym państwie UE (o którym mowa w 42b ust. 10 pkt 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej), do wniosku dołącza się również kopię dokumentacji medycznej, z której wynika medyczna zasadność wystawienia recepty na lek, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia lub wyrób medyczny, którego dotyczy ten wniosek.

6. W przypadku gdy dokumenty załączone do wniosku (w tym m.in. rachunek) zostały sporządzone w języku obcym należy dołączyć tłumaczenie tych dokumentów na język polski. Tłumaczenie nie musi być sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

Krok 5. Złóż wniosek wraz z załącznikami do oddziału NFZ właściwego ze względu na miejsce zamieszkania:

Dane kontaktowe

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie:

Krajowego Punktu Kontaktowego

Źródło: nfz.gov.pl

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ