Spółka NanoVelos, jedna z trzech spółek zależnych NanoGroup, podpisała list intencyjny z funduszem Zernike Meta Ventures S.P.A. Ingenium Poland SKA, który ustala warunki inwestycji kapitałowej funduszu w zakup akcji NanoVelos za kwotę 4 mln zł.

Pozyskane od funduszu środki finansowe będą przeznaczone na kontynuowanie prac badawczo-rozwojowych oraz działalność operacyjną NanoVelos S.A.

NanoVelos jest jedną z trzech spółek zależnych NanoGroup – rozwija projekt polegający na stworzeniu innowacyjnej platformy transportu leków, który zaaplikowany do istniejących leków onkologicznych będzie mógł poprawić ich działanie przez celowany transport substancji czynnej do nowotworu, przy jednoczesnej redukcji toksycznego wpływu substancji czynnej na pozostałą część organizmu.

Planowana inwestycja w naszą spółkę jest potwierdzeniem, że fundusz dostrzega wartość w prowadzonym przez NanoVelos badaniach i pozytywnie ocenia perspektywy dla innowacyjnych projektów biotechnologicznych – mówi Marek Borzestowski, prezes zarządu NanoGroup S.A.
Jako Zernike Meta Ventures głęboko wierzymy w polską branżę biotechnologiczną i cieszymy się, ze będziemy mieli tak ciekawy projekt w naszym portfelu. Jest to da nas dywersyfikacja portfela, a sam projekt i jego potencjał w połączeniu z doświadczoną kadrą zarządzającą pozwala optymistycznie patrzeć w przyszłość – mówi Jacek Błoński, partner zarządzający Zernike Meta Ventures.

Zgodnie z treścią listu intencyjnego, wolą stron jest nabycie przez fundusz Zernike Meta – Ventures akcji NanoVelos najpóźniej do końca pierwszego kwartału 2018 r., za łączną kwotę 4 mln zł, tak aby docelowy udział funduszu w kapitale zakładowym NanoVelos wyniósł 13,79 proc. Intencją stron jest również przyznanie funduszowi prawa konwersji akcji NanoVelos na akcje NanoGroup, w wyniku czego udział funduszu w kapitale zakładowym NanoGroup wyniesie od 6,0 proc. do 8,1 proc. w zależności od kursu akcji NanoGroup na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

List intencyjny został zawarty w wyniku negocjacji z udziałem stron listu oraz zarządu NanoGroup. Umowa inwestycyjna zostanie zawarta pod warunkiem uzyskania m.in. odpowiednich zgód korporacyjnych, przeprowadzenia due diligence oraz pozyskania inwestorów prywatnych, którzy zasilą fundusz kwotą 2 mln zł.

Fundusz Zernike Meta – Ventures inwestuje w przedsiębiorstwa innowacyjne i prowadzące działalność badawczo-rozwojową ze szczególnym naciskiem na branże takie, jak Internet, telekomunikacja, technologie mobilne, ochrona zdrowia, urządzenia medyczne, biotechnologia, technologie ochrony środowiska oraz dobra konsumpcyjne, ale angażuje się również w projekty z innych branż, charakteryzujące się dużym potencjałem wzrostu. Fundusz inwestuje w spółki zlokalizowane na terytorium Polski – ze szczególnym uwzględnieniem Polski Wschodniej, gdzie zaplanowano wydatkowanie minimum 30 proc. środków.

Od 1992 r. Meta Group Srl i Zernike Group Holding BV zarządzają funduszami seed i start-up. Partnerzy Zarządzający Funduszu zarządzają obecnie inwestycjami o łącznej wartości blisko 200 mln euro, ulokowanymi w ponad 250 firmach będących na wczesnych etapach rozwoju.

 

NanoGroup S.A. rozwija projekty biotechnologiczne i medyczne oparte o nanotechnologię, których zastosowanie może okazać się przełomowe dla onkologii, transplantologii i krwiodawstwa.

W skład NanoGroup wchodzą trzy spółki zależne działające od kilku lat (NanoVelos S.A., NanoSanguis S.A., NanoThea S.A.), w których prowadzony jest rozwój pięciu zaawansowanych projektów biotechnologicznych, w tym trzy są na etapie badań przedklinicznych. NanoGroup koordynuje i nadzoruje działania poszczególnych spółek zależnych, będąc ośrodkiem, w którym podejmowane są decyzje dotyczące tworzenia i realizacji strategii rozwoju.

NanoVelos S.A. rozwija projekt polegający na stworzeniu innowacyjnej platformy transportu leków, który zaaplikowany do istniejących leków onkologicznych będzie mógł poprawić ich działanie przez celowany transport substancji czynnej do nowotworu, przy jednoczesnej redukcji toksycznego wpływu substancji czynnej na pozostałą część organizmu.

NanoSanguis S.A. prowadzi dwa projekty nanotechnologiczne. Pierwszy z nich to Organ farm – system długoterminowego przechowywania organów ex vivo (poza organizmem) poprzez opracowanie produkcji płynu perfuzyjnego. Drugim projektem jest opracowanie syntetycznego nośnika naśladującego funkcje czerwonych krwinek o długim okresie krążenia w organizmie i długim okresie przydatności do użycia (2 lata).

NanoThea S.A. prowadzi rozwój biopolimerowych nanocząsteczek wykorzystywanych w zaawansowanej, wczesnej diagnostyce nowotworowej pozwalających na zwiększenie precyzji diagnostyki PET (pozytonowej tomografii emisyjnej) oraz zwiększenie jej dostępności. Technologia opracowana przez NanoThea umożliwi połączenie dwóch metod diagnostycznych PET oraz MR (rezonans magnetyczny) oraz połączenie diagnostyki z radioterapią.

Red.

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ