Przekształcenie Szpitala Powiatowego w Wąbrzeźnie zostało przeprowadzone w sposób niezgodny z ówcześnie obowiązującym prawem. Nie zostało ono poprzedzone analizą potencjalnych skutków finansowych dla Powiatu, a program przekształcenia został przygotowany przez spółkę powiązaną z nowym, większościowym właścicielem szpitala – nie był on zatem bezstronną i obiektywną analizą sytuacji szpitala i wpływu przekształcenia na zakres usług zdrowotnych świadczonych na terenie powiatu – informuje NIK.
 
W związku z ustaleniami kontroli, NIK złoży zawiadomienie do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa wyrządzenia znacznej szkody majątkowej w budżecie Powiatu Wąbrzeskiego. Jednocześnie Izba zwraca uwagę, że trwa prokuratorskie postępowanie w sprawie uniemożliwienia przeprowadzenia kontroli w Nowym Szpitalu w Olkuszu. Oba szpitale należą do tego samego podmiotu: Grupy Nowy Szpital Holding S.A.

Najwyższa Izba Kontroli negatywnie oceniła działalność Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie w zakresie przekształcenia Szpitala.

Przekształcenie szpitala zostało przeprowadzone w sposób niezgodny z ówcześnie obowiązującym prawem, które nie dawało podstaw do przekazania prywatnemu podmiotowi (niepublicznemu zakładowi opieki zdrowotnej, prowadzonemu przez Nowy Szpital w Wąbrzeźnie sp. z o.o.) zadań publicznych w zakresie ochrony zdrowia. Ochrona zdrowia mieszkańców była i jest jednym z ustawowych zadań powiatu.

Przekształcenie szpitala nie zostało poprzedzone analizą potencjalnych skutków finansowych takiego postępowania dla powiatu. Nie rozważano też zagrożeń związanych z ograniczeniem działalności leczniczej dla mieszkańców powiatu wąbrzeskiego. Program przekształcenia został przygotowany przez spółkę powiązaną z nowym, większościowym właścicielem szpitala, nie był on zatem bezstronną i obiektywną analizą sytuacji szpitala i wpływu przekształcenia na zakres usług zdrowotnych świadczonych na terenie powiatu.

Pomimo przekształcenia szpitala i przekazania zadań podmiotowi prywatnemu Powiat Wąbrzeski nadal utrzymywał publiczny zakład opieki zdrowotnej, choć od grudnia 2008 r. Zakład ten nie prowadził już leczenia szpitalnego, a od początku 2011 r. zaprzestał jakiejkolwiek działalności leczniczej. Jedynym zadaniem, jakie wykonywał, była spłata własnego zadłużenia z dochodów uzyskiwanych z wynajmu nieruchomości szpitalnych.

Rzeczywistym celem utrzymywania publicznego ZOZ było więc uniknięcie przejęcia zadłużenia tej jednostki przez Powiat Wąbrzeski, a nie udzielanie świadczeń zdrowotnych. Jednocześnie publiczny ZOZ prowadził działania markujące działalność statutową: np. opłacano polisy ubezpieczeniowe od odpowiedzialności cywilnej w zakresie działalności leczniczej czy wybierano Radę Społeczną ZOZ (ta jednak nie miała do wykonania żadnych zadań).

Tymczasem koszty utrzymania, jakie generował publiczny ZOZ, wyniosły w latach 2011-2016 ponad 200 tys. zł. NIK uznała je za przejaw niegospodarności. W ocenie Izby środki te mogły być wykorzystane na spłatę części zadłużenia tej jednostki. Jednak w ocenie Zarządu Powiatu, likwidacja publicznego ZOZ skutkowałaby koniecznością przejęcia przez Powiat Wąbrzeski zadłużenia tej jednostki w wysokości ok. 3,2 mln zł. NIK zwraca uwagę, że Powiat nie poszukiwał innych, legalnych i gospodarnych rozwiązań tego problemu.

Zarząd Powiatu nie sprawował odpowiedniego nadzoru nad „sztucznie” utrzymywanym publicznym ZOZ. Tolerowano sytuację, że nie naliczał on i nie egzekwował od spółki prowadzącej szpital (Nowy Szpital w Wąbrzeźnie sp. z o.o.) czynszu za dzierżawę sprzętu i wyposażenia, a także wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z aparatury medycznej. Dopuszczono do obniżenia czynszu, jaki Nowy Szpital w Wąbrzeźnie płacił za dzierżawę nieruchomości szpitalnych. W ten sposób publiczny ZOZ został pozbawiony przychodów w wysokości 300 tys. zł w latach 2015-2020. Takie działanie NIK oceniła negatywnie jako niegospodarne. Przychody te, zgodnie z uchwałą Rady Powiatu w Wąbrzeźnie, miały być przeznaczone m.in. na spłatę zadłużenia tego ZOZ.

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ