Spółka OncoArendi Therapeutics S.A., innowacyjna firma biotechnologiczna specjalizująca się w poszukiwaniu, rozwoju i komercjalizacji nowych leków stosowanych w terapii chorób układu oddechowego i nowotworów, opublikowała prospekt emisyjny sporządzony w związku z pierwszą publiczną ofertą akcji (IPO) i zamiarem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Zgodnie z warunkami oferty zamieszczonymi w prospekcie, zarząd spółki, w porozumieniu z oferującym, ustalił cenę maksymalną akcji oOferowanych na potrzeby składania zapisów przez inwestorów indywidualnych na poziomie 33 zł za jedną akcję.

Oto informacje dotyczące oferty:

  • Pierwsza oferta publiczna akcji Spółki OncoArendi Therapeutics S.A. obejmuje łącznie nie mniej niż 500.000 i nie więcej niż 2.000.000 nowych akcji zwykłych na okaziciela serii F („Akcje Oferowane”).
  • Zamiarem Spółki jest pozyskanie z emisji Akcji Oferowanych od 53 mln PLN do 66 mln PLN netto.
  • Zapisy na Akcje Oferowane w transzy Inwestorów Indywidualnych będą przyjmowane od 19 do
    27 marca 2018 r. Inwestorzy Instytucjonalni będą zapisywać się na Akcje od 29 marca do 3 kwietnia.
  • Akcjonariusze: Grupa Menadżerska, Założyciele, IPOPEMA 112 FIZ AN, New Europe Ventures oraz Piotr Jeleński (łącznie 82,3% kapitału) zadeklarowali niesprzedawanie akcji Spółki przez rok od dnia pierwszego notowania akcji na GPW.

W przypadku objęcia wszystkich Akcji Oferowanych (w liczbie równej górnej granicy podwyższenia kapitału zakładowego), akcje przydzielone w ramach IPO stanowiły będą 14,63% udziału w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki.

Akcje Oferowane są przedmiotem oferty publicznej wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Oferującym i prowadzącym księgę popytu jest Trigon Dom Maklerski S.A. Prospekt emisyjny został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 15 marca br. i opublikowany na stronie internetowej Spółki (www.oncoarendi.com) jak również na stronie internetowej Oferującego – Trigon Dom Maklerski S.A. (www.trigon.pl).

– Biotechnologia jest obecnie jedną z najszybciej rozwijających się branż nowej gospodarki w Polsce. Kilka lat temu podjęliśmy się trudnego zadania zbudowania od podstaw firmy biotechnologicznej, wiedząc, że wymierne efekty naszej pracy ujrzymy dopiero po jakimś czasie, a ich osiągnięcie będzie wymagało dużo wysiłku. Nasz pierwszy sukces to wprowadzenie innowacyjnego leku do pierwszej fazy badań klinicznych, co udało się wcześniej tylko dwóm innym krajowym firmom biotechnologicznym w historii polskiej farmacji. Nasze badania nad nowymi lekami dają szansę pacjentom na skuteczną i bezpieczną terapię wielu nieuleczalnych chorób, takich jak włóknienie płuc, sarkoidoza i nowotwory. W przypadku potwierdzenia wstępnego efektu terapeutycznego u pacjentów i skutecznej komercjalizacji otwiera się przed nami światowy rynek farmaceutyczny. Dobrym przykładem takiej komercjalizacji jest transakcja ze stycznia 2017 roku, gdy amerykańska firma Calithera Biosciences zawarła umowę partneringową z Incyte o łącznej wartości 750 mln USD. Transakcja obejmuje płatność up-front i płatności za osiąganie kolejnych kamieni milowych, powiększone o zwrot poniesionych nakładów na prace B+R oraz dwucyfrowe tantiemy od sprzedaży leku na rynku globalnym przez Incyte. Licencjonowany związek CB-1158 jest najbardziej zbliżony sposobem działania do naszego kandydata klinicznego OATD-02, ponieważ blokuje to samo białko – arginazę. Spodziewanym efektem działania inhibitorów arginazy będzie pobudzenie odpowiedzi układu odpornościowego pacjentów do walki z rakiem. Pozostałe nasze projekty badawcze w chwili obecnej nie posiadają konkurentów ani na rynku, ani w fazie rozwoju przedklinicznego bądź klinicznego, ponieważ dotyczą całkowicie nowych i unikalnych celów terapeutycznych, jakimi są chitynazy i białka chitynazo-podobne. To daje nam ogromną przewagę konkurencyjną, pozwala budować bardzo szeroką ochronę patentową na świecie, i stwarza duże możliwości sprzedaży projektów globalnym firmom farmaceutycznym mówi Marcin Szumowski, prezes zarządu spółki OncoArendi Therapeutics S.A.

Innowacyjne podejście w poszukiwaniu nowych leków

Model biznesowy OncoArendi Therapeutics S.A. polega na odkrywaniu i rozwoju nowych cząsteczek terapeutycznych, a następnie sprzedaży praw do opracowanych leków koncernom farmaceutycznym. Spółka rozwija projekty potencjalnych leków pierwszych (ang. first-in-class) lub najlepszych (ang. best-in-class) w swojej kategorii, które dotyczą chorób stanowiących obecnie niezaspokojone potrzeby medyczne.

Celem Spółki jest doprowadzenie projektów badawczo-rozwojowych do optymalnego momentu umożliwiającego ich komercjalizację, poprzez podpisanie umowy partneringowej lub sprzedaż licencji globalnym firmom farmaceutycznym.

OncoArendi Therapeutics prowadzi badania nad nowymi lekami drobnocząsteczkowymi w dwóch obszarach terapeutycznych (platformach badawczych: chitynazowej i arginazowej).

Pierwszy obszar badań to poszukiwanie nowych leków na choroby układu oddechowego związane z procesem zapalnym i włóknieniem tkanki. Najbardziej zaawansowany związek, OATD-01, który został wyłoniony w wyniku trzyletnich prac badawczych, wykazał działanie przeciwzapalne i spowalniające proces włóknienia w zwierzęcych modelach chorób układu oddechowego. Może on być stosowany m.in. w terapii astmy, idiopatycznego włóknienia płuc lub sarkoidozy. Kandydat kliniczny OATD-01 przeszedł już fazę rozwoju przedklinicznego. Badanie kliniczne OATD-01 rozpoczęto we wrześniu 2017 roku, po otrzymaniu przez OncoArendi od niemieckiego Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych i Wyrobów Medycznych (BfArM) zgody na rozpoczęcie badań klinicznych. OATD-01, w odróżnieniu od większości terapii na astmę stosowanych w praktyce klinicznej, jest kandydatem na lek niesterydowy, podawany raz dziennie, w formie tabletki. W październiku 2017 roku pierwsza grupa zdrowych ochotników otrzymała związek OATD-01 w ramach badania klinicznego pierwszej fazy, typu „First in Human”, prowadzonego w wyspecjalizowanym ośrodku klinicznym w Niemczech. Był to moment przełomowy, bo dotychczas nikt jeszcze nie stosował inhibitorów chitynaz u ludzi. OncoArendi spodziewa się otrzymać raport końcowy z badania w maju 2018 r.

– Obecnie z OATD-01 weszliśmy we wstępną fazę badań klinicznych, skoncentrowanych na określeniu bezpieczeństwa tego leku. Badanie w pierwszym etapie praktycznie już się skończyło i jesteśmy bardzo zadowoleni z wyników.. Wygląda na to, że cząsteczka będzie miała bardzo duże okno terapeutyczne. Mam nadzieję, że w dalszym etapie przejdziemy do badań, w których wykażemy wstępną aktywność u pacjentów, do tej pory badania odbywały się wyłącznie z udziałem zdrowych ochotników – mówi Stanisław Pikul, członek zarządu i dyrektor ds. rozwoju w OncoArendi Therapeutics S.A.

Dwie pozostałe cząsteczki w ramach platformy chitynazowej, znajdujące się w fazie zaawansowanych badań, to inhibitory CHIT1, które mogą być stosowane w leczeniu rzadkich chorób układu oddechowego takich jak idiopatyczne włóknienie płuc lub sarkoidoza oraz inhibitor białka YKL-40 stosowany do leczenia złośliwych guzów mózgu oraz innych typów nowotworów.

Drugim obszarem terapeutycznym spółki jest immunoonkologia, która obecnie stanowi najbardziej obiecujące podejście terapeutyczne w leczeniu nowotworów, a jednocześnie najszybciej rosnący segment rynku leków onkologicznych. Najbardziej zaawansowana cząsteczka, OATD-02, należy do grupy inhibitorów arginazy, które odblokowują układ odpornościowy do walki z komórkami nowotworowymi. Połączenie inhibitorów arginazy z innymi immunoterapiami stanowi szansę na znacznie lepszą odpowiedź na leczenie chorych na różne typy nowotworu, w tym pacjentów z guzem mózgu. OATD-02 wykazał efekt terapeutyczny w zwierzęcych modelach nowotworu m.in. raka jelita grubego, płuca czy skóry. Jest to drugi kandydat kliniczny OncoArendi, który został wyłoniony w czerwcu 2017 roku i znajduje się obecnie na wczesnym etapie rozwoju przedklinicznego.

OATD-02 jest cząsteczką chemiczną blokującą enzymy, które hamują naturalną zdolność układu odpornościowego człowieka do zwalczania nowotworu. Wyniki badań z wykorzystaniem zwierzęcych modeli chorób nowotworowych są obiecujące, wykazaliśmy efekt terapeutyczny związku w monoterapii oraz w skojarzeniu z innymi lekami stosowanymi obecnie w onkologii. Badania kliniczne z udziałem pacjentów chcielibyśmy rozpocząć w połowie 2019 roku – mówi Karolina Dzwonek, dyrektor Działu Biologii w OncoArendi Therapeutics.

Na rozwój prowadzonych obecnie projektów badawczych OncoArendi pozyskało dotychczas 170 mln PLN, z których 135 mln PLN pozyskane zostało z licznych grantów współfinansowanych ze środków krajowych, funduszy UE, programu Horyzont 2020 oraz Narodowego Instytutu Zdrowia (NIH) w USA.

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ