BioMaxima S.A., notowany na NewConnect polski producent podłoży mikrobiologicznych, a także szerokiej gamy odczynników i aparatury do diagnostyki in vitro, otrzymała pozytywną opinię Krajowego Ośrodka Referencyjnego ds. Lekowrażliwości Drobnoustrojów (KORLD) dla produkowanych przez nią krążków antybiotykowych i gotowych podłóż na płytkach do badań lekowrażliwości oraz podłóż chromogennych do wykrywania mechanizmów oporności. 

Produkowane przez BioMaxima S.A. krążki antybiotykowe i gotowe podłoża na płytkach do badań lekowrażliwości (Antibiotic Susceptibility Tests, AST), a także podłoża chromogenne do wykrywania mechanizmów oporności KPC, ESBL, VRE, MRSA oraz podłoże do wykrywania szczepów wytwarzających karbapemazy otrzymały pozytywną opinię Krajowego Ośrodka Referencyjnego ds. Lekowrażliwości Drobnoustrojów (KORLD), który wydaje rekomendacje  dla wszystkich laboratoriów mikrobiologicznych w Polsce i współpracuje z podobnymi ośrodkami referencyjnymi w Unii Europejskiej (EUCAST) oraz na świecie.

Firma jest jedynym producentem testów do oznaczania lekowrażliwości w Polsce oraz jednym z kilku wytwórców w Europie. Krążki antybiotykowe są sprzedawane zarówno w Polsce, jak i za granicą. Spółka wytwarza systemy dyfuzyjne (krążki antybiotykowe bibułowe i tabletkowe). Aktualnie na ukończeniu są także realizowane wspólnie z UMCS w Lublinie prace badawczo-rozwojowe nad opracowaniem paskowych testów do oznaczania minimalnego stężenia hamującego (MIC) antybiotyku.

– Wobec dużego międzynarodowego zainteresowania ofertą BioMaxima S.A., barierę rozwojową dla tej linii produktowej stanowił dotychczas ograniczony potencjał wytwórczy spółki. Jednym z projektów objętych inwestycjami w 2018 r. jest rozbudowa mocy produkcyjnych w zakresie wytwarzania krążków antybiotykowych, polegająca na budowie dodatkowej, innowacyjnej technologicznie linii produkcyjnej o znacznie większej wydajności w nowym zakładzie w Lublinie. Te prace są obecnie na ukończeniu i nowa linia zostanie uruchomiona wraz z oddaniem do użytku nowego obiektu – mówi Łukasz Urban, prezes zarządu BioMaxima S.A.

Jak informuje, testy do oznaczania lekowrażliwości mają duży potencjał komercyjny w kraju i za granicą ze względu na masową grupę potencjalnych nabywców.

– Badanie lekowrażliwości, czyli antybiogram, to badanie, które właściwie w każdym przypadku powinno być wykonane przed podaniem antybiotyku – taki algorytm postępowania stanowi standard w krajach wysokorozwiniętych. Oznacza to, że ilość wykonywanych antybiogramów powinna być zbliżona ilości przepisanych antybiotyków i tak jest w krajach wysokorozwiniętych. Mając na uwadze ograniczanie stosowania antybiotyków, ważne jest też określenie minimalnego stężenia hamującego antybiotyku oraz mechanizmów oporności – wyjaśnia Łukasz Urban.

Rynek krążków antybiotykowych w Polsce szacowany jest na 5 mln zł rocznie. Przychody BioMaximy ze sprzedaży krajowej w 2017 r. nieznacznie przekraczały 200 tys. zł, co stanowiło jedynie 4-proc. udział w polskim rynku. Otrzymana rekomendacja KORLD umożliwi znaczące zwiększenie udziału w polskim rynku – ocenia spółka.

Globalny rynek badania lekowrażliwości (krążkowe systemy dyfuzyjne, testy MIC, podłoża oraz systemy zautomatyzowanie) w 2017 r. był szacowany na 2,71 mld USD i oczekuje się, że będzie rósł w średnim tempie 5,1 proc. rocznie, osiągając w 2022 r. wartość 3,47 mld USD (BusinessWire, maj 2018). Metoda dyfuzyjna (krążki, tabletki) w chwili obecnej ma największy udział w tym rynku.

– Należy jednak zakładać wzrost polskiego rynku w tempie szybszym od światowego trendu ze względu na realizację koordynowanego przez Narodowy Instytut Leków – Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków. Program ten jest nakierowany na racjonalizację stosowania antybiotyków poprzez określenie lekowrażliwości przed podaniem antybiotyku – prognozuje Łukasz Urban.

Przeprowadzone przez KORLD badania potwierdzają wysoką jakość produkowanych przez firmę testów i podłoży do oznaczania lekowrażliwości. Ich produkcja oparta na innowacyjnej, automatycznej technologii i konkurencyjne ceny oferowane placówkom służby zdrowia dadzą szansę na wprowadzenie ich do szerokiego stosowania w podstawowej diagnostyce mikrobiologicznej, co będzie sprzyjało prawidłowej suplementacji antybiotyków i tym samym ograniczeniu ich stosowania.

BioMaxima S.A. zakończyła 2017 r. jednostkowym zyskiem netto w wysokości 808 tys. zł przy przychodach netto ze sprzedaży na poziomie 29.726 tys. zł. Na poziomie skonsolidowanym spółka wypracowała w 2017 r. ponad 805 tys. zł zysku netto, a jej przychody netto ze sprzedaży sięgnęły 32.955 tys. zł. Spółka w minionym roku koncentrowała swoje działania na przygotowywaniu i realizowaniu nowych projektów inwestycyjnych, które mają pozwolić na jej dynamiczny rozwój i wzrost wartości.

BioMaxima S.A. to polska firma działająca na rynku diagnostyki laboratoryjnej. Jest producentem podłoży mikrobiologicznych, a także odczynników oraz sprzętu do diagnostyki in vitro. Spółka jest również dystrybutorem produktów uznanych światowych firm diagnostycznych, jak m.in. Nova Biomedical, Mitsubishi Chemical, Biolog. Emitent zaopatruje w swoje produkty ponad 2 tys. laboratoriów w Polsce oraz prowadzi działalność eksportową na ponad 60 rynkach.

Red. 

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ