Przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Voxel w I półroczu 2018 r. wyniosły 66.313,6 tys. zł, co oznacza 4-proc wzrost w porównaniu do I półrocza 2017 r. Wzrost przychodów był wynikiem zwiększania skali działalności, w tym wolumenów badań.

Do wzrostu przyczyniło się także efektywniejsze wykorzystanie bazy zainstalowanego sprzętu (wzrost bez nakładów inwestycyjnych) oraz zwiększenia wolumenów sprzedaży radiofarmaceutyków (efekt skali).

Grupa Kapitałowa obejmuje Voxel S.A. oraz dwie jednostki zależne – Centrum Diagnostyki Obrazowej Jelenia Góra Sp. z o.o. oraz Alteris S.A.

W I półroczu 2018 r. Voxel odnotował 6-proc. wzrost wartości kontraktów z NFZ. Spółka odnotowała też nominalny wzrost przychodów generowanych przez pozostałe źródła: sprzedaż radiofarmaceutyków (o ok. 0,8 mln zł, czyli o 67 proc.); badania komercyjne (o ok. 0,7 mln zł, czyli o 8 proc.).

Natomiast Alteris odnotował w I półroczu 2018 r. spadek przychodów ze sprzedaży o ok. 1,3 mln zł (czyli o 6 proc.), głównie w wyniku spadku przychodów o 4,4 mln zł, czyli o 36 proc. w I kwartale 2018 r., co związane to było ze zwiększonymi przychodami ujętymi w sprawozdaniu za I kwartał 2017 (wysoka baza, przesunięcie części kontraktów z r. 2016). Natomiast w II kwartale 2018 Alteris odnotował wzrost przychodów o 3,1 mln zł, czyli o 37 proc. w porównaniu do analogicznego okresu r. 2017 – na skutek zwiększenia popytu na rynku usług informatycznych i dostawy sprzętu.

W porównaniu do analogicznego okresu r. poprzedniego Grupa Kapitałowa w I półroczu 2018 r. odnotowała ponad 15-proc. wzrost zysku brutto ze sprzedaży. Na wzrost zysku ze sprzedaży miało wpływ głównie zwiększenie rentowności wynikające ze zwiększenia wolumenu przychodów, a także stabilizacja kosztu własnego sprzedaży ze względu na wcześniej poczynione oszczędności kosztowe oraz występowanie efektu skali.

Zysk netto Grupy w I półroczu 2018 wyniósł 8.142,4 tys. zł, w analogicznym okresie r. 2017 – 5.696,4 tys. zł.

Grupa Kapitałowa Voxel działa na rynku usług medycznych od 2005 r. Obejmuje sieć medycznych centrów diagnostycznych, które świadczą wysokospecjalistyczne usługi w dziedzinie radiologii i medycyny nuklearnej. Poza szeroko rozumianą diagnostyką obrazową, GK Voxel oferuje kompleksowy zakres usług i produktów związanych z wykorzystaniem najnowszych osiągnięć technologicznych w medycynie.

W I półroczu 2018 r. Voxel wykonał ponad 116 tys. badań (w I półroczu 2017 r. – ponad 107 tys. badań), z czego ponad 87 tys. stanowiły badania TK, MR i PET-TK, które generują główne przychody ze sprzedaży.

Voxel prowadzi 12 pracowni tomografii komputerowej, w których wykonuje ponad 6,4 tys. badań miesięcznie, 15 pracowni rezonansu magnetycznego, w których wykonywanych jest prawie 7,4 tys. badań miesięcznie, a także 7 pracowni PET (siódma pracownia została otwarta w Jeleniej Górze w I półroczu 2018 r.), z czego 5 wykonuje badania refundowane, a dwie zlokalizowane w Katowicach i Jeleniej Górze są przygotowane do kontraktowania świadczeń. Voxel wykonuje ponad 760 badań PET-TK miesięcznie. Badania PET-TK refundowane są przez NFZ oraz przez podmioty realizujące pakiet onkologiczny.

Voxel prowadzi także 3 pracownie SPECT, z czego 2 wykonują badania refundowane (druga od 1 lipca 2018 r.), trzecia natomiast jest przygotowana do kontraktowania z NFZ. Voxel wykonuje prawie 70 takich badań miesięcznie.

Voxel zajmuje się także produkcją radiofarmaceutyków. Badania z użyciem FDG oraz choliny w pracowniach PET-TK należących do Voxel zapewniają pokrycie kosztów zakładu, a sprzedaż rynkowa radiofarmaceutyków prowadzona jest z nadwyżek produkcyjnych. Spółka w krótkim czasie może uruchomić produkcję innych radiofarmaceutyków, jeśli pojawi się takie zapotrzebowanie badań refundowanych oraz bardziej dochodowych badań farmaceutycznych.

Voxel we współpracy z firmą Novartis zainicjował rozmowy z Polskim Towarzystwem Radiologicznym w sprawie ustalenia protokołu MR dla chorych ze stwardnieniem rozsianym. Ponadto spółka utrzymała wiodącą pozycję w zaawansowanych badaniach w zakresie neuroradiologii zarówno na Śląsku, jak i w Małopolsce, co – w ocenie zarządu spółki – ułatwi planowane wdrożenie produkcji nowego radioznacznika wykorzystywanego w chorobie Alzheimera.

Od 12 lutego 2018 r. spółka Voxel S.A. posiada 51 proc. udziałów w spółce Exira Gamma Knife sp. z o.o. , która prowadzi pracownię rezonansu magnetycznego, poradnię neurochirurgiczną oraz oddziały neurochirurgii i radioterapii zlokalizowane w Katowicach.

Red. (źródło: medycynaprywatna.pl)

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ